Fizica

Cursul de fizică constituie fundamentul pregătirii teoretice a inginerilor, fără de care ar fi imposibilă activitatea lor în orice domeniu al dezvoltării tehnice din economia națională. Luând în considerare întrepătrunderea Fizicii şi Tehnicii, se constată că înțelegerea şi cunoașterea legilor Fizicii are o importanță majoră în formarea inginerului contemporan. Cursul de fizică asigură viitorului inginer o astfel de pregătire teoretică şi practică în diferite compartimente ale fizicii, care i-ar permite acestuia să se orienteze în fluxul crescând de informaţii tehnico-ştiinţifice caracteristic pentru perioada actuală de dezvoltare a societăţii. În prezent se atestă o dezvoltare vertiginoasă a unei direcţii noi în diferite ramuri ale tehnicii care este dirijarea computerizată a proceselor tehnologice, precum şi diagnostica computerizată a diferitor agregate şi instalaţii tehnice. Inginerii ce utilizează, dar mai ales, cei ce elaborează softuri în aceste scopuri trebuie să cunoască şi să înţeleagă procesele fizice ce se produc în instalaţiile vizate.  Astfel este necesar pregătirea mai profundă, atât teoretice cât și practică a viitorilor ingineri în domeniul fizicii clasice şi moderne.

Obiectivele cursului de fizică sunt:

 1. Studierea principalelor fenomene fizice, însuşirea noţiunilor, legilor şi teoriilor fundamentale din fizica clasică şi modernă, precum şi a metodelor de cercetare în fizică.
 2. Formarea concepţiei ştiinţifice despre lume şi a gândirii fizice moderne.
 3. Însuşirea procedeelor şi metodelor de rezolvare a problemelor din diverse domenii ale fizicii.
 4. Formarea deprinderilor de efectuare a experimentelor fizice, precum şi însuşirea metodelor fundamentale de cercetare experimentală în fizică.
 5. Formarea capacităţilor de a delimita conţinutul fizic în problemele aplicative din cadrul viitoarei specialităţi.

Conținutul lecțiilor filmate reprezintă un suport didactic adițional pentru studenții de la toate specialitățile ingineresti ale programelor de studii de la anul I din cadrul ciclului de licență ale facultatilor:

 1. Facultatea Electronică și Telecomunicații
 2. Facultatea Energetică și Inginerie Electrică
 3. Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
 4. Facultatea Tehnologia Alimentelor
 5. Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
 6. Facultatea Urbanism şi Arhitectură
 7. Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru
 8. Facultatea Textile și Poligrafie

Contactați profesorul

(Visitat 13.651 ori, 1 visite astăzi)

LABORATOARE